Διαταραχές

κατάποσης

Η δυσφαγία συνδέεται με κάθε υποκειμενική ή αντικειμενική δυσκολία στην κατάποση στερεάς ή υγρής τροφής, καθώς και με την εμφάνιση βήχα ή πνιξίματος κατά τη διάρκεια της κατάποσης.

Η δυσφαγία είναι ένα σοβαρό σύμπτωμα, που πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα, για να απο-φευχθούν σοβαρότερες επιπλοκές λόγω κυρί-ως των σιωπηλών εισροφήσεων ή λοιμώξεων του αναπνευστικού.

Οι επικίνδυνες ηλικίες

Η δυσφαγία μπορεί να εμφανιστεί σε διάφορες ηλικίες, από νήπια μέχρι ηλικιωμένους, και μπορεί να οφείλεται σε πα-θήσεις της κεφαλής και του τραχήλου, κακοήθειες στην πε-ριοχή του στόματος, του φάρυγγα, του λάρυγγα, της υπερώ-ας, νευρομυϊκές παθήσεις, νευρολογικές παθήσεις, αγγεια-κά εγκεφαλικά επεισόδια και άλλα αίτια. Τα ηλικιωμένα άτο-μα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα για την εμ-φάνιση διαταραχών κατάποσης, καθώς πολλές λειτουργίες τους που ελέγχονται από το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι σε φθίνουσα πορεία.

Τα συμπτώματα

Τα πιο συχνά συμπτώματα της δυσφαγίας είναι η αδυναμία κατάποσης, η καταβολή μεγαλύτερης προσπάθειας για τη μάσηση και την κατάποση, ο βήχας κατά τη διάρκεια ή μετά την κατανάλωση φαγητού ή ποτού, τα μεγάλα σε διάρκεια γεύματα, η αίσθηση ξένου αντικειμένου στον λαιμό, η δια-φυγή τροφής ή υγρού από το στόμα, η αλλοίωση της φωνής,

η απώλεια όρεξης αλλά και βάρους λόγω μη επαρκούς σίτι-σης και οι επανειλημμένες λοιμώξεις του αναπνευστικού. Στα παιδιά και στα μωρά μπορεί να παρουσιαστεί ως δυσκο-λία στα γεύματα (μεγάλη διάρκεια γευμάτων) ή στον θηλα-σμό, ως άρνησή τους για λήψη τροφής ή υγρών, με βήχα ή πνιγμό κατά τη σίτιση, με συχνές λοιμώξεις του αναπνευστι-κού και με αδυναμία απόκτησης φυσιολογικού βάρους.

Η σίτιση των ασθενών

Στους ασθενείς με διαταραχές κατάποσης χρειάζεται άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας σίτισης με σωληνάκι Levin ή και γαστροστομία. Η σίτιση με Levin προτιμάται αρχικά σε όλους αυτούς τους ασθενείς, δεν προβλέπεται όμως να γίνε-ται μακροχρόνια. Η γαστροστομία είναι η εναλλακτική μέθο-δος σίτισης ασθενών με άνοια, νόσο Parkinson και εγκεφα-λικά επεισόδια, καθώς η σίτιση με Levin έχει σοβαρά μειονε-κτήματα και δεν μπορεί να παραταθεί για μεγάλα χρονικά δι-αστήματα. Πλέον γίνεται αναίμακτα και χωρίς χειρουργική επέμβαση, μέσω της γαστροσκόπησης.

  • σημασία της διάγνωσης
  • διάγνωση της δυσφαγίας μπορεί να γίνει με μια ειδική και

προσιτή εξέταση που γίνεται στο ιατρείο, στο νοσοκομείο ή και στο σπίτι αν ο ασθενής δεν μεταφέρεται. Η εξέταση λέγεται FEES (Flexible Εndoscopic Εvaluation of Swallowing – Ενδο-σκοπική εκτίμηση της κατάποσης με το εύκαμπτο ρινοφαρυγ-γολαρυγγοσκόπιο). Είναι σημαντικό να γίνει η διάγνωση της δυσφαγίας, για να εκτιμήσουμε πότε o ασθενής μπορεί να παίρ-νει τροφή από το στόμα χωρίς τον φόβο των εισροφήσεων. Επί-σης, για να αποφασίσουμε το είδος και τη σύσταση των τροφών και να κατευθύνουμε τη θεραπευτική μας στρατηγική. Η δυ-σφαγία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που χρήζει άμεσης αντιμε-τώπισης, καθώς μπορεί να οδηγήσει από την υποθρεψία έως τον θάνατο, σε περίπτωση απόφραξης των αεραγωγών από εισροφή-σεις. Ο ειδικός ωτορινολαρυγγολόγος θα εκτιμήσει τη φύση του προβλήματος και θα καθοδηγήσει τον ασθενή στην κατάλληλη θεραπεία, που απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση.

Κατηγορίες

error: Content is protected !!