ELLE – Αμυγδαλές, πότε τις αφαιρούμε

thumbnail of ELLE_Αμυγδαλές, πότε τις αφαιρούμε

Αποτελούν τμήμα του λεμφικού ιστού, υπεύθυνου για το αμυντικό σύστημα του ορ- γανισμού. Οι αμυγδαλές μπορεί να προκαλέσουν πολλά προβλήματα είτε με κάποιο τυχαίο περιστατικό φλεγμονής, είτε με συχνά επεισόδια που αποδιοργανώνουν την καθημερινότητά μας. Η μορφή της λοίμωξης μπορεί να είναι τόσο ενοχλητική που να οδηγήσει σε δυσκολία κατάποσης ακόμα και του σάλιου, ενώ ενδέχεται να συ- νοδεύεται από υψηλό πυρετό ή δέκατα, πρησμένους αδένες και έντονη κόπωση.

Τα συμπτώματα

Η κύρια ένδειξη για να αφαιρεθούν χειρουργικά προκύπτει από το μέγεθός τους ή τη συχνότητα, τον τύπο και τη σοβαρότητα των λοιμώξεων που προκαλούν. Αν λόγω μεγάλου μεγέθους φράζουν τη δίοδο στο φάρυγγα και προκαλούν έντονο ρο- χαλητό ή και άπνοιες, που οδηγούν σε κακή οξυγόνωση του οργανισμού, όσο πιο έγκαιρα γίνει η επέμβαση, τόσο το καλύτερο για τον ασθενή. Αν πάλι ο ενδιαφε- ρόμενος παρουσιάζει συχνά οξεία φλεγμονή, χρόνιο πρόβλημα ή περιαμυγδαλικό απόστημα, επιβάλλεται να αξιολογηθεί η επίδραση των επεισοδίων στην ποιότητα της ζωής του και της καθημερινής του απόδοσης, καθώς και η πιθανότητα επιπλοκών σε άλλα όργανα, όπως τα νεφρά, η καρδιά και οι αρθρώσεις. Aξίζει να τονιστεί ότι συχνά υπάρχουν επιπλοκές και στα γειτονικά όργανα, όπως τα ιγμόρια και τα αυτιά.

Η αφαίρεσή τους

Σήμερα υπάρχουν νέες μέθοδοι για να απαλλαγούμε από τις αμυγδαλές με την εφαρ- μογή των ραδιοσυχνοτήτων, τεχνική πολύ πιο ατραυματική για τους ιστούς, με αποτέ- λεσμα την πολύ καλύτερη μετεγχειρητική επούλωση για τον ασθενή. Η μετεγχειρητική περίοδος είναι πολύ πιο εύκολη, καθώς είναι ηπιότερος ο πόνος και λιγότερη η δυ- σκολία στην κατάποση. Βέβαια, ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα των νέων τεχνικών είναι ότι οι αμυγδαλές αφαιρούνται ριζικά χωρίς να μένουν υπολείμματα, τα οποία μετά την επέμβαση μπορεί να οδηγήσουν πάλι σε φλεγμονή. Ο ασθενής πρέπει να αποφύγει για δύο εβδομάδες περίπου την έντονη σωματική δραστηριότητα και να εφαρμόζει τις γενικότερες οδηγίες που αφορούν τη λήψη παυσίπονων σε συ- γκεκριμένες ώρες, ώστε να υπάρχει επαρκής ανακούφιση του πόνου. Ο τελευταίος είναι ένα σύμπτωμα που δεν μπορεί να μετρηθεί, είναι αρκετά εξατομικευμένος και έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τον αριθμό των επεισοδίων φλεγμονής και την εφαρμογή των μετεγχειρητικών οδηγιών. Το μήνυμα πρακτικά που εισπράττουμε από τους ασθενείς που έχουν ένδειξη για αφαίρεση των αμυγδαλών είναι ότι χωρίζουν τη ζωή τους σε δύο περιόδους: πριν την αμυγδαλεκτομή όπου βιώνουν μόνιμη κόπωση και ταλαιπωρία και την εποχή μετά την εγχείρηση, κατά την οποία νιώθουν ευεξία, ενώ δεν έχουν ενοχλήσεις και προβλήματα υγείας.

BAZAAR – Αμυγδαλές ο συνήθης ύποπτος

thumbnail of Bazaar_Αμυγδαλές ο συνήθης ύποπτος

Τα προβλήματα που προκαλούν οι διογκωμένες ή φλεγμονώδεις αμυγδαλές και πότε επιβάλλεται η αφαίρεσή τους.

Οι αμυγδαλές αποτελούν τμήμα του λεμφικού ιστού, υπεύθυνου για το αμυντικό σύστημα του οργανισμού. Οι αμυγδαλές μπορεί να προκαλέσουν πολλά προβλήματα είτε με κάποιο τυχαίο περιστατικό φλεγμονής είτε με συχνά επεισόδια φλεγμονών που αποδιοργανώνουν την καθημερινότητα του πάσχοντος. Η μορφή της λοίμωξης μπορεί να είναι τόσο ενοχλητική που να οδηγεί σε εξαιρετική δυσκολία στην κατάποση ακόμη και του σάλιου, ενώ ενδέχεται να συνοδεύεται από υψηλό πυρετό ή δέκατα, πρησμένους αδένες και έντονη κατάπτωση.

Τα Συμπτώματα
Η κύρια ένδειξη για να αφαιρεθούν χειρουργικά προκύπτει από το μέγεθός τους ή τη συχνότητα, τον τύπο και τη σοβαρότητα των λοιμώξεων που προκαλούν. Αν λόγω μεγάλου μεγέθους φράζουν τη δίοδο στο φάρυγγα και προκαλούν έντονο ροχαλητό ή και άπνοιες που οδηγούν σε κακή οξυγόνωση του οργανισμού, όσο πιο έγκαιρα γίνει το χειρουργείο τόσο το καλύτερο για τον ασθενή. Αν πάλι ο ασθενής κάνει συχνά οξείες φλεγμονές, χρόνιες ή περιαμυγδαλικό απόστημα, επιβάλλεται να αξιολογηθεί η επίδραση των επεισοδίων στην ποιότητα της ζωής του και της καθημερινής του απόδοσης όπως και η πιθανότητα επιπλοκών προς άλλα όργανα, όπως οι νεφροί, η καρδιά και οι αρθρώσεις.

Η Αφαίρεση
Σήμερα, υπάρχουν νέες μέθοδοι για την αφαίρεση των αμυγδαλών με την εφαρμογή των ραδιοσυχνοτήτων, μέθοδος πολύ πιο ατραυματική για τους ιστούς, με αποτέλεσμα την πολύ καλύτερη μετεγχειρητική επούλωση για τον ασθενή. Η μετεγχειρητική περίοδος είναι πολύ πιο εύκολη, καθώς είναι ηπιότερος ο πόνος και η δυσκολία στην κατάποση. Βέβαια, ο ασθενής πρέπει να αποφύγει για δύο βδομάδες περίπου την έντονη σωματική δραστηριότητα και να εφαρμόζει τις γενικότερες οδηγίες που αφορούν τη λήψη παυσίπονων σε συγκεκριμένες ώρες, ώστε να υπάρχει επαρκής κάλυψη του πόνου. Ο πόνος είναι ένα σύμπτωμα που δεν μπορεί να μετρηθεί, είναι αρκετά εξατομικευμένος και έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τον αριθμό των επεισοδίων φλεγμονής και την εφαρμογή των μετεγχειρητικών οδηγιών.

Το μήνυμα πρακτικά από τους ασθενείς που έχουν ένδειξη για αφαίρεση των αμυγδαλών, είναι ότι χωρίζουν τη ζωή τους σε δύο περιόδους: τη γεμάτη με αίσθημα μόνιμης κόπωσης και ταλαιπωρία, πριν από την αμυγδαλεκτομή και τη μετά την εγχείρηση, όλο ζωντάνια και ευεξία, χωρίς ενοχλήσεις και προβλήματα υγείας.