Ο ύπνος είναι πολύ σημαντική υπόθεση. H ιατρός Ανατολή Παταρίδου συμβουλεύει πώς να κοιμάστε ήσυχα.

Τι είναι το ροχαλητό

Είναι ο κραδασμός που παράγεται κατά τον ύπνο, όταν κολλάνε τα τοιχώματα του ανώτερου αναπνευστικού, λόγω αυξημένης αντίστασης στη δίοδο του αέρα. Το ροχαλητό δεν μένει στάσιμο ούτε σε ένταση ούτε σε επιπτώσεις, εξελίσσεται και μπορεί από αθώο να γίνει νοσηρό και στη συνέχεια να οδηγήσει σε άπνοιες. Άπνοια σημαίνει διακοπή της αναπνοής για 10 τουλάχιστον δευτερόλεπτα και μπορεί να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στην καρδιά και τα αγγεία, όπως υπέρταση και αρρυθμίες.

Συμπτώματα

Πρωινή υπνηλία, πονοκέφαλος όλη την ημέρα, εύκολη κόπωση, αλλαγές στην προσωπικότητα, υπέρταση, αρρυθμίες και στα παιδιά νυκτερινή ενούρηση, διαταραχές στη συγκέντρωση, βουλιμία και επίδραση στην ανάπτυξη.

Διάγνωση

Με τον πλήρη ενδοσκοπικό έλεγχο θα διαπιστώσουμε στα μικρά παιδιά αν υπάρχουν μεγάλα κρεατάκια και αμυγδαλές και σπάνιες καταστάσεις, όπως η ατρησία χοανών, ευρήματα τα οποία απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση. Στους ενήλικες θα διαπιστώσουμε εαν υπάρχει στραβό διάφραγμα, υπετροφικές κόγχες, πολύποδες, μεγάλες αμυγδαλές, μακριά σταφυλή, υπερτροφική μαλθακή υπερώα και παράδοξο σχήμα επιγλωττίδας και θα καθορίσουμε το είδος της χειρουργικής επέμβασης που απαιτείται. Ανάλογα με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, σε κάποιους ασθενείς μπορεί να κάνουμε εργαστηριακό έλεγχο που περιλαμβάνει, νυκτερινή οξυμετρία, sleep endoscopy (αξιολόγηση του επιπέδου απόφραξης) ή και μελέτη ύπνου.

Θεραπεία του ροχαλητού-άπνοιας

Μπορεί να είναι συντηρητική με την εφαρμογή της μάσκας θετικής διαρρινικής πίεσης ή χειρουργική ή και o συνδυασμός τους. Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι η χειρουργική αντιμετώπιση με φαρυγγοπλαστική ή χειρουργική στη ρίζα της γλώσσας ή στην επιγλωττίδα ή στη μύτη σε περιπτώσεις ροχαλητού ή ήπιων απνοιών μπορεί να δώσει ριζική λύση, ενώ και στις βαρύτερες μορφές βελτιώνει την εφαρμογή της διαρρινικής μάσκας και την ημερήσια απόδοση του ασθενούς. Επίσης, επειδή πολλοί ασθενείς εγκαταλείπουν τη μάσκα, αν έχουν χειρουργηθεί τουλάχιστον έχουν εξασφαλίσει ένα σημαντικό ποσοστό βελτίωσης.

Εξελίξεις στη χειρουργική αντιμετώπιση της άπνοιας

Η ενδοσκοπική χειρουργική εξασφαλίζει ριζική διόρθωση των προβλημάτων της μύτης, ανώδυνα και με εξαιρετική ασφάλεια για τον ασθενή. Η εφαρμογή της διαστοματικής ρομποτικής χειρουργικής Da Vinci στην υπερτροφία της γλώσσας, μια ανατομική περιοχή η οποία αν και έχει ιδιαιτερότητες στην προσπέλαση της, χάρη στην τρισδιάστατη κάμερα έχει σαφή πλεονεκτήματα για τον ασθενή , όπως η αποφυγή της τραχειοστομίας, η καλύτερη επούλωση και η ευκολότερη κατάποση.


Sleep is very important Dr. Anatoli Pataridou gives advice on how to sleep in peace.

What is snoring

It is a respiratory sound generated during sleep, due to the vibration of the walls of the oropharynx due to partial obstruction in the air passages. Snoring does not stay constant, either in intensity nor in effects; it develops and from an innocent occurrence it can become hazardous and may even lead to apnoea. Apnoea is the cessation of breathing during sleep for at least 10 seconds, and can cause significant damage to the heart and the circulatory system, such as hypertension and arrhythmia.

Symptoms

Morning drowsiness, headaches throughout the day, fatigue, behavioural disorders, hypertension, arrhythmia and in children, nocturnal urination, concentration problems, bulimia and impact on growth. Diagnosis In small children, a full endoscopic test will establish the presence of enlarged adenoids and tonsils and any rare cases, such as choanal atresia, all of which require surgical treatment. In adults, the tests confirm the presence of a deviated septum, turbinate hypertrophy, polyps, large tonsils, long palatine uvula, soft palate hypertrophy and bizarrely shaped epiglottis, which will help determine the type of surgical treatment required. Depending on the severity of the symptoms, some patients may undergo further examinations that include nocturnal oximetry, sleep endoscopy (to determine the level of obstruction) and even a sleep study

Treatment of snoring-apnoea

Treatment can be conservative with the application of positive airway pressure mask or surgery, or a combination. Latest research shows in the case of problems involving snoring and light apnoea, surgical treatment with pharyngoplasty or surgery at the base of the tongue, the epiglottis or the nose can give permanent solutions. Even in more serious cases, there is improvement in the application of the airway pressure mask and the patient’s daily performance. In addition, because many patients give up on the mask, if they undergo surgery then that ensures an important degree of improvement.

Developments in the surgical treatment of apnoea

Endoscopic surgery ensures the permanent and painless improvement of nasal problems, with high levels of safety for patients. The use of the Da Vinci robotic system for tongue hypertrophy surgery, with its 3-dimentional camera, has clear advantages for the patient, including preventing tracheostomy, better healing and easier swallowing.

Κατηγορίες

error: Content is protected !!